دانلود آهنگ های انگیزشی و انرژی مثبت

چرا آهنگ های انگیزشی و مثبت به ما در موفق شدن کمک می کنند ؟ همانطور که میدانید آهنگ ها میتوانند تاثیرات فوق العاده ای روی احساسات ما بگذارند و احساسات ما را ترغیب کنند . احساسات زمانی که ترغیب شوند منجر به یک نتیجه عملی می شوند که به آن تصمیم گیری می گویند . برفرض مثال ما یک آهنگ خیانت را میشنویم که در آن آهنگ هم از خیانت کردن همسر یا طرف مقابل حرف هایی را می شنوید . ذهن شما این خاصیت را درون شما می گذارد که کارهایی کنید که برای فرد مورد علاقه تان بدردنخور و ضعیف جلوه دهید و...